தகவலரங்கம்

குறிச்சிகள்
____________
மடத்துத்துறை
மடத்துக்காடு
தூண்டி
கம்பிலியன்
நல்லாந்திட்டு
புங்கடி
கண்டி
திகழி
வரதீவு
வாண்டையாவெளி
பள்ளகாடு
அரியாரிபுலம்
தொட்டியடி

குளங்கள்
__________

வெள்ளைக்குளம்
முருகன்கோவில்குளம்
அரியாரி  குளம்
நாகதம்பிரான் குளம்
ஆமைக்குளம்
திகழிக் குளம்
தில்லங்குளம்